ZAPRENUMERUJ  |  WYPISZ
Czy uważasz że powrót do 8 klasowej podstawówki oraz likwidacja gimnazjów to dobra zmiana?
TAK
NIE
Nie wiem
    wyniki »
WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE
CREATED BY ASWS - 2008
EDUKACJA
Reforma programowa

Wraz z wprowadzeniem od 1 września 2009 r. reformy programowej w polskiej szkole czekają nas istotne zmiany. Najważniejsze z nich zostały zapisane w rozporządzeniu o podstawach programowych kształcenia ogólnego, które zawierają przede wszystkim zbiór oczekiwanych efektów pracy nauczycieli i uczniów, a nie obraz zadań jakie powinni wykonać nauczyciele. Tak sformułowany zestaw oczekiwań stanowi jednocześnie zapis podstawowych standardów kształcenia, co pozwoli w przyszłości zrezygnować z rozporządzenia decydującego dziś o zakresie zadań egzaminacyjnych. Podstawy programowe zakładają również zdecydowane wzmocnienie znaczenia nauczania języka polskiego, jako podstawowego narzędzia poznawania i opisywania świata oraz edukacji medialnej i informatycznej jako podstawy skutecznego pozyskiwania informacji i komunikowania się z innymi.

Jakich jeszcze zmian możemy się spodziewać?

Przedszkole

 • skupienie się na możliwie wczesnym wspieraniu zdolności rozwojowych dzieci między innymi przez rozpoczęcie pracy z dziećmi trzyletnimi i obowiązkowe włączenie – od 2011 roku – w obszar oddziaływania edukacyjnego pięciolatków;
 • wzmocnienie bieżącej diagnozy rozwoju wychowanków, której zadaniem będzie możliwie wczesna identyfikacja możliwości i barier rozwojowych dziecka;
 • niwelowanie dysharmonii rozwojowych, podjęcie terapii zaburzeń oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych w każdym z właściwe zdiagnozowanych przypadków;
 • przejęcie odpowiedzialności nauczycieli przedszkoli za opracowanie i realizację indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole;
 • przygotowywanie dla rodziców pełnej informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i określenie możliwego wsparcia z ich strony w celu optymalnego przygotowania dziecka do przejścia do szkoły;
 • pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowiącej zbiór konkretnych umiejętności, które powinno reprezentować dziecko opuszczające placówkę przedszkolną.

Szkoła podstawowa

 • od 1 września 2012 roku obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków – w okresie przejściowym, czyli w latach 2009, 2010 i 2011 o tym, czy dziecko sześcioletnie zostanie uczniem będą decydowali rodzice;
 • zapewnienie, zwłaszcza na pierwszym etapie kształcenia, właściwej bazy lokalowej budującej przyjazne i bezpieczne środowisko rozwoju uczniów;
 • skupienie się na stałej obserwacji oraz indywidualnym podejściu do każdego ucznia w celu rozpoznawania i skutecznego wzmacniania jego mocnych stron gwarantujących mu osiągnięcie sukcesu w szkole;
 • zwiększenie liczby atrakcyjnych zajęć opiekuńczych i dodatkowych pozwalających uczniom w sposób atrakcyjny spędzić czas w szkole także poza godzinami zajęć obowiązkowych;
 • zmodyfikowanie sposobu prowadzenia zajęć w klasie pierwszej w celu stworzenia z nich naturalnego przejścia z obszaru wychowania przedszkolnego do nauki w szkole;
 • dopuszczana jest możliwość odejścia od pełnego nauczania zintegrowanego w klasach I-III umożliwiająca przechodzenie do nauczania przedmiotowego w ramach zajęć z języka obcego, a także muzyki, plastyki, wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych;
 • wprowadzenie możliwego różnicowania poziomów nauczania języka obcego od IV klasy oraz obowiązkowy podział zajęć wf na realizujące podstawę programową z tego przedmiotu (2 godziny w tygodniu) i fakultatywne (2 godziny w tygodniu) zgodnie z indywidualnym wyborem uczniów;
 • wprowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – dla uczniów najbardziej zdolnych i uczniów wymagających działań wyrównawczych.

Gimnazjum

 • założenie, że nauka uczniów w gimnazjum będzie częścią kształcenia ogólnego, które będzie następnie kontynuowane i ukończone w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • wprowadzenie drugiego języka obcego;
 • umożliwienie uczniom wyboru z obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych artystycznych i technicznych;
 • możliwa kontynuacja poziomowania nauki języków obcych i obowiązkowy podział zajęć z wf na fakultatywne i realizujące podstawę programową;
 • organizacja 30-godzinnych (w skali roku szkolnego) modułów zwiększających szanse edukacyjne uczniów (zarówno dla szczególnie zdolnych, jak i wymagających wzmocnienia z zakresu języka polskiego czy matematyki;
 • w przedmiotach przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), możliwość częściowego odejścia od zajęć klasowo-lekcyjnych (np. ¼ godzin przewidzianych na realizację przedmiotu) na rzecz zajęć prowadzonych w blokach (doświadczenia, obserwacje terenowe);
 • zdecydowane wzmocnienie oferty doradztwa zawodowego ułatwiającego uczniom właściwe rozpoznanie swoich rzeczywistych możliwości i dokonanie właściwego wyboru kierunku dalszej edukacji.

Liceum i technikum

 • kontynuacja kształcenia ogólnego w I klasie i wybór przedmiotów do wyboru w klasach II i III (możliwy również od klasy I), w tym obowiązkowa kontynuacja języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego i religii/etyki oraz realizacja 2-3 przedmiotów według programu rozszerzonego i przynajmniej jednego przedmiotu uzupełniającego;
 • możliwość wyboru trzeciego języka obcego;
 • możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego i tworzenie z mniejszej liczby klas większej ilości grup, co w efekcie daje obniżenie liczebności uczniów w grupie i zwiększenie efektywności nauczania;
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć uzupełniających do wyboru przez uczniów: zajęć artystycznych oraz ekonomii w praktyce;
 • wprowadzenie obowiązujących uczniów bloków uzupełniających edukację: historia i społeczeństwo – dla uczniów, którzy wybrali przedmioty przyrodnicze w zakresie rozszerzonym lub przyroda – dla tych, którzy w zakresie rozszerzonym uczą się przedmiotów humanistycznych;
 • nowa organizacja egzaminu maturalnego.
źródło:www.wsip.pl
 

Adres odbiorcy:  
Twój adres e-mail:
Twój podpis (opcja):
Temat wiadomości:
Treść listu: