ZAPRENUMERUJ  |  WYPISZ
Czy uważasz że powrót do 8 klasowej podstawówki oraz likwidacja gimnazjów to dobra zmiana?
TAK
NIE
Nie wiem
    wyniki »
WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE
CREATED BY ASWS - 2008
FINANSE

Kredyty hipoteczne dla firm mogą być tańsze

25.07.2011, 13:23

Kredyty hipoteczne dla firm mogą być tańsze

Kredyty hipoteczne dla firm mogą być tańsze

Przedsiębiorcy, którzy nabywają nieruchomość z myślą o tym, że będą w niej i mieszkać, i prowadzić firmę, mogą zaciągać kredyty hipoteczne na takich samych warunkach, jak klienci indywidualni. Komercyjna część może jednak zajmować maksymalnie połowę domu.

Kredyty hipoteczne dla firm na zakup nieruchomości komercyjnej są droższe niż „zwykłe” hipoteki, czyli kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy muszą się liczyć z marżą wyższą o kilka punktów procentowych, co znacznie zwiększa miesięczną ratę. Co więcej, raczej nie mogą też spodziewać się prowizji „zero procent”. W lepszej sytuacji będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, których firma może wykorzystywać część nieruchomości prywatnej do celów komercyjnych. Tak będzie na przykład w przypadku przedsiębiorcy, który planuje zbudować dom, którego piętro przeznaczy na cele mieszkalne, a parter – na przykład na swoją aptekę czy sklep. W takiej sytuacji może się starać w banku o zwykły kredyt hipoteczny, udzielany na takich samych – w domyśle: korzystniejszych – warunkach, jak klienci indywidualni.

W połowie firma, w połowie dom

Taką możliwość oferuje większość banków, choć instytucje finansowe różnie zastrzegają, jaka powierzchnia nieruchomości może mieć funkcję komercyjną, by zaciągany pod nią kredyt nie stracił charakteru mieszkaniowego. Z ankiety przeprowadzonej przez Tax Care wynika, że najbardziej „hojne” pod tym względem banki zgadzają się, by część komercyjna stanowiła nie więcej niż 50 proc. kredytowanej nieruchomości (m.in. Alior Bank, Bank BPH, BNP Paribas Bank, Deutsche Bank, DnB Nord). Na drugim biegunie znajduje się oferta Banku Millennium i BZ WBK, które pozwalają, by firma nie zajmowała więcej niż 20 proc. domu. Niektóre z banków zastrzegają też, że powierzchnia komercyjna może być przeznaczona tylko do użytku własnego kredytobiorcy, a nie na przykład pod wynajem (HSBC). Z kolei Polbank nie ustala procentowych proporcji pomiędzy częścią mieszkalną a komercyjną – jest to kwestia do negocjacji. Bardziej istotne dla banku jest, jaka działalność stanowiłaby część usługową.

Przedsiębiorca musi mieć długi staż

Niestety, nawet przy tradycyjnych kredytach mieszkaniowych banki restrykcyjnie podchodzą do wieku firmy. Większość instytucji finansowych wymaga, by działalność gospodarcza była prowadzona przez rok lub dwa lata. Najdłuższego stażu wymaga od przedsiębiorcy Deutsche Bank, bo aż 30 miesięcy i do tego ciągle w tej samej branży. Najmniej wymagające pod tym względem są Bank BPS i PKO BP, który udzieli kredytu firmie z 6-miesięcznym stażem. Niektóre z instytucji finansowych zastrzegają co prawda, że nie wykluczają kredytu dla przedsiębiorcy, który działa na rynku pół roku (Citi Handlowy, Raiffeisen) lub nawet 3 miesiące (BNP Paribas Bank, mBank), ale tyczy się to zazwyczaj tylko samozatrudnionych i osób prowadzących działalność, która jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę.

www.taxcare.pl


BOŚ Bank: nowy kredyt ekologiczny


25.07.2011, 12:38

BOŚ  Bank: nowy kredyt ekologiczny

BOŚ Bank: nowy kredyt ekologiczny

Przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe mogą starać się o nowy kredyt na inwestycje ekologiczne w Banku Ochrony Środowiska. Do oferty trafiła właśnie linia kredytowa z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB) na kwotę 30 mln euro.


Uruchomiona linia kredytowa przeznaczona jest na poprawę środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z: ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami.

- Środki NIB będą wykorzystane między innymi na wsparcie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program przyczyni się również do budowy systemów oczyszczania ścieków, a także usprawni składowanie i sortowanie odpadów stałych. Może on również stanowić ofertę uzupełniającą dla projektów ekologicznych współfinansowanych środkami unijnymi – mówi Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych w BOŚ S.A.

Oferta linii kredytowej skierowana jest do firm z sektora MSP, dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Nie ma ustalonej minimalnej i maksymalnej kwoty, o jaką można wnioskować. Okres kredytowania wynosi od trzech do ośmiu lat. Możliwa jest także karencja w spłacie do dwóch lat. Maksymalny udział w finansowaniu projektów to 50 proc. kosztu netto inwestycji. Kredyt może być udzielony w euro, jak i złotych.

Poza linią kredytową z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, dbający o środowisko naturalne klienci BOŚ Banku mogą korzystać z Kredytu z Klimatem i Kredytu EkoOdnowa udzielanych we współpracy z KfW Bankengruppe i przeznaczonych m.in. na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2, a także z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, Słonecznego EKOkredytu (na kolektory słoneczne) oraz preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.

www.bosbank.pl

Wybrać raty równe czy malejące?

Jednym z najtrudniejszych wyborów, przed jakimi stoją konsumenci decydując się na kredyt, jest rodzaj raty na cały okres kredytowania. Aby móc podjąć optymalną decyzję w tym zakresie, niezbędna jest wiedza na temat poszczególnych rodzajów spłat kredytów. Wybór pomiędzy ratami równymi, a malejącymi i - co za tym idzie - różnica w koszcie kredytu, nabiera znaczenia wraz z wydłużeniem okresu spłaty, co jest szczególnie istotne w przypadku kredytów hipotecznych oraz inwestycyjnych.

W przypadku rat równych, rata całkowita przez cały czas jest na tym samym poziomie (jeżeli oprocentowanie jest stałe, dokonujemy spłat w walucie, w której zaciągnęliśmy kredyt oraz nie bierzemy pod uwagę prowizji i ewentualnych ubezpieczeń). Natomiast raty malejące charakteryzują się tym, że stała jest rata kapitałowa, zaś rata całkowita maleje wraz z kolejnymi miesiącami spłaty kredytu. Na przykładach z poniższych tabel przedstawiam różnicę w koszcie kredytu, biorąc pod uwagę zarówno różne kwoty kredytu, jak i okresy kredytowania.

źródło: www.gospodarka.pl


O spadku należy zawiadomić fiskusa

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych jest złożenie na czas zgłoszenia w urzędzie skarbowym

http://www.rp.pl/artykul/64135,263173_O_spadku_nalezy_zawiadomic_fiskusa.html

 

Kiedy trzeba płacić 7 proc. VAT za przekształcenie prawa do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po raz pierwszy zostało ustanowione w latach 70. między nieżyjącą już moją matką a SBM.

http://www.rp.pl/artykul/73191,263172_Kiedy_trzeba_placic_7_proc__VAT__za_przeksztalcenie_prawa_do_lokalu.html

 

Projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, przedłożony przez ministra finansów.

http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=1779

Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowej. Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych. Projekt ustawy obejmie banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Zgodnie z projektem ustawy, wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców u dotychczasowych akcjonariuszy, udziałowców lub podmiotów trzecich. Gwarancji będzie udzielać minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa NBP.

 W sytuacji, gdy instytucja nie wywiąże się z warunków umowy gwarancji, Skarb Państwa może:

• złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu komisarycznego,

• przedłożyć posiadane akcje do umorzenia,

• przedłożyć posiadane obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu,

• przejąć instytucję.

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej Rada Ministrów w imieniu Skarbu Państwa (na wniosek ministra finansów i po zasięgnięciu opinii prezesa NBP i przewodniczącego KNF) może dokonać przejęcia instytucji finansowej. Przejęciem będzie przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej ich wyceny. Jeśli ustąpi zagrożenie, minister finansów powinien te akcje zbyć w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia przejęcia. Termin ten, za zgodą Rady Ministrów, może zostać przedłużony maksymalnie o dwa lata.

W instytucji finansowej przejętej przez Skarb Państwa może zostać ustanowiony zarząd komisaryczny. 

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra finansów.

http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=1780

 

Składanie deklaracji podatkowych przez internet ma być łatwiejsze. Zaproponowano, aby podatnicy lub płatnicy nie musieli zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Obecnie osoba, która zamierza złożyć deklarację przez internet musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

W nowych przepisach doprecyzowano, że deklaracja składana przez internet może być podpisana także przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą internetu oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa, podatnik lub płatnik będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego. Jednocześnie minister finansów w rozporządzeniu określi wzór pełnomocnictwa i wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa. Takie rozwiązanie zagwarantuje bezpieczeństwo systemu e-Deklaracje, który obsługuje składanie deklaracji w formie elektronicznej.  

Zaproponowano, aby znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia. Taki termin ma umożliwić podatnikom podatku dochodowego złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 r. z zastosowaniem nowej uproszczonej procedury.


  


EM>W tym miejscu możecie Państwo zasięgnąć porady dotyczącej  finansów osobistych, a także jak zarządzać finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dział ten został stworzony z myślą o tym,  aby podpowiadać jak skutecznie podejmować decyzje finansowe, które często wpływają na Wasze życie, począwszy od najpowszechniejszej problematyki, czyli gdzie znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny dla Twojej Rodziny? A może jesteście zainteresowani tym, jak można zdobyć dofinansowanie dla Waszej firmy?
    Aby nasza porada jak najpełniej spełniała Państwa oczekiwania zachęcamy do możliwie szerokiego i rzeczowego opisu zaistniałego problemu. Wszelkie dodatkowe okoliczności sprawy mogą mieć bowiem decydujący wpływ na jakiekolwiek rozstrzygnięcia. Prosimy również nie zapominać o precyzyjnym umiejscowieniu sprawy w czasie, jako że często problem musi być rozstrzygany z perspektywy prawa obowiązującego w momencie zaistnienia sporu - w myśl konstytucyjnej zasady lex retro non agit [prawo nie działa wstecz].

 

 

Adres odbiorcy:  
Twój adres e-mail:
Twój podpis (opcja):
Temat wiadomości:
Treść listu: