ZAPRENUMERUJ  |  WYPISZ
Czy uważasz że powrót do 8 klasowej podstawówki oraz likwidacja gimnazjów to dobra zmiana?
TAK
NIE
Nie wiem
    wyniki »
WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE
CREATED BY ASWS - 2008
INFORMACJE O LOKALACH
Lokale socjalne i zamienne, czyli gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Zasady i sytuacje, w jakich gmina zapewnia lokale socjalne i zamienne, a także zaspokaja mieszkaniowe potrzeby gospodarstw domowych o niskich dochodach określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Przez mieszkaniowy zasób gminny należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. Gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

Prawa i obowiązki gminy jako właściciela:

1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

2. Wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu w razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę.

3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
 utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
 dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
 dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
- napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
- wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Prawa i obowiązki najemcy

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno - sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
 podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 okien i drzwi;
 wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

3. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
 położenia budynku;
 położenia lokalu w budynku;
 wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;
 ogólnego stanu technicznego budynku.

Właściciele mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowiednio uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Programy mieszkaniowe

Rada gminy uchwala:
1. Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

 prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
 planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
 zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
 sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
 wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
 opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
- niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i
lokali,
- planowaną sprzedaż lokali.

Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy mogą stanowić podstawę do wypowiadania umów najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stosuje się pod warunkiem, że najemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.

2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel, a w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
 Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
 warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
 kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
 warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
 tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
 zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
 kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Lokal socjalny

Przez lokal socjalny należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem
jako lokale socjalne. O lokal socjalny mogą się starać osoba, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku, wskutek czego jej dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych. Do osób takich w szczególności zaliczają się bezdomni, osoby które utraciły lokal mieszkalny w skutek zdarzeń losowych, np. powodzi, osoby eksmitowane, przy czym w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Należy pamiętać, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
 kobiety w ciąży,
 małoletniego,
 niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego,
 obłożnie chorego,
 bezrobotnego,
 emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.

Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Lokal zamienny

Przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.
Lokator jest obowiązany opróżnić lokal, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga i przenieść się na koszt właściciela(gminy) do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. Ponadto lokator ma prawo do lokalu zamiennego, jeżeli jest zmuszony opuścić lokal w związku z rozbiórką lub remontem budynku.
Nie można pobierać kaucji, jeżeli umowa dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego.

Obowiązki gminy:
Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części. Zestawienie to powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem. Gmina, sporządzając zestawienie korzysta z danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł. Szczegółowe instrukcja dotyczące sporządzania zestawienia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

źródło:www.lex.pl

Lokal oddaj po dobroci

(21-05-2009 10:08)

 

Wyjechałeś za granicę, a masz mieszkanie komunalne? Uważaj, bo możesz je stracić. Urzędnicy zaczęli właśnie odbierać lokale tym, którzy je opuścili lub nielegalnie podnajmują - pisze "Życie Warszawy".

 

Coraz więcej lokali w domach komunalnych stoi pustych. I to od kilku lat. Gdzie są lokatorzy? ? Wyjechali do pracy za granicę, a mieszkania w Warszawie traktują jak miejsce na wakacje ? uważają urzędnicy.

- Sąsiad zabrał całą rodzinę do Irlandii - potwierdza pan Tadeusz, lokator domu przy ul. Grójeckiej. " A mieszkanie od trzech lat stoi puste. Dlaczego administracja nie odda tego lokalu komuś, kto czeka w miejskiej kolejce?"

Mieszkania komunalne trzeba wynajmować na czas nieokreślony - tak stanowi prawo. Nie można np. co kilka lat weryfikować zarobków lokatorów i sprawdzać, czy mieszkanie nadal im się należy. Wymówić lokal można tylko wówczas, gdy najemca nie płaci, gdy przez 12 miesięcy nie ma go w nim lub jeśli go podnajmuje. Odzyskanie raz zajętego mieszkania jest niemal niemożliwe. Ale teraz nieuczciwi najemcy zadrżeli ze strachu.

- Po ogłoszeniu podwyżki czynszu uruchomiliśmy akcję "Poznaj swojego sąsiada" - opowiada gazecie wiceburmistrz Woli Marek Lipiński. " Administratorzy ruszyli do lokatorów z pismami o podwyżkach. Skontrolowaliśmy w ten sposób 11 tys. mieszkań".

źródło: www.biznes.interia.pl


Przekształcenie lokalu to nie wywłaszczenie spółdzielni

Rozmawiamy z Krzysztofem Pietrzykowskim, dyrektorem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego - Przekształcenie prawa do lokalu nie może zostać nazwane wywłaszczeniem na szkodę spółdzielni. Spółdzielnia działa przecież wyłącznie dla członków i nie ma żadnych własnych interesów, które by były inne niż interesy członków.

 

• Czy osoby, które przekształciły mieszkania lokatorskie za symboliczną złotówkę, mogą spać spokojnie?

- Tak, oczywiście mogą spać spokojnie. Wyrok nie ma mocy wstecznej.

• Co z osobami, których wniosków jeszcze nie rozpatrzono?

- Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów dotyczących wykupu mieszkań. W ten sposób nie tylko wyłączył moc wsteczną wyroku, ale ponadto przyjął że te przepisy jeszcze przez rok obowiązują.

• Czyli osoby, które złożyły wnioski o przekształcenie, mogą czekać spokojnie na ich rozpatrzenie?

- Nie wiem, czy mogą czekać spokojnie. Niektóre spółdzielnie będą zapewne odmawiały przekształceń, choć nie mają takiego prawa. W razie odmowy spółdzielni będzie więc można wystąpić do sądu z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli spółdzielni o przekształceniu tytułu prawnego do lokalu. Składanie wniosków do spółdzielni ma więc nadal sens.

• Trybunał podkreślił, że obecne warunki przenoszenia własności lokali spółdzielczych sprawiają, że świadczenie otrzymywane przez spółdzielnie jest nieproporcjonalne. Spółdzielnia oddaje prawo własności mieszkania  otrzymuje niewiele w zamian. Czy zgadza się pan z tym stanowiskiem?

- Absolutnie nie. Nie ukrywam, że to orzeczenie jest nietrafne. Przekształcenie prawa do lokalu nie może zostać nazwane wywłaszczeniem na szkodę spółdzielni. Ten wyrok polega na nieporozumieniu, a ściślej: na niezrozumieniu istoty spółdzielczości. Spółdzielnia działa przecież wyłącznie dla członków i nie ma żadnych własnych interesów, które by były inne niż interesy członków. W konsekwencji spółdzielnia nie może uzyskiwać żadnych korzyści majątkowych kosztem swoich członków. W moim przekonaniu to wcześniejsze przepisy dopuszczające uzyskiwanie przez spółdzielnie korzyści majątkowych z tytułu przekształceń były niezgodne z konstytucją. Wszystko sprowadza się do tego, że według tych zasad, które zostały zakwestionowane przez Trybunał, spółdzielnia jest traktowana jak pośrednik między jej członkiem a bankiem.

Spółdzielnia zwraca bankowi dawniej umorzoną część kredytu. Powinna więc brać od swojego członka tylko tyle, żeby się nie bogacić. Natomiast przez całe lata spółdzielnie pobierały korzyści, moim zdaniem, nieuzasadnione, choć znajdujące podstawę w przepisach.

• Czy w związku z wyrokiem, można się spodziewać, że przepisy wprowadzą jakieś dodatkowe opłaty na rzecz spółdzielni?

- Nie wyobrażam sobie tego. W moim przekonaniu to one będą niezgodne z konstytucją.

• Czy jest realne, aby spółdzielnie występowały do Skarbu Państwa o odszkodowanieza bezprawie legislacyjne spowodowane półtorarocznym obowiązywaniem niekonstytucyjnych przepisów?

- To jest złożony problem. Podstawę dochodzenia takich roszczeń może stanowić art. 4171 par. 2 kodeksu cywilnego. Można jednak twierdzić, że Trybunał w swoim wyroku przyjął swoistą fikcję zgodności przepisów o przekształceniach z konstytucją jeszcze przez rok.

• Jak należy traktować majątek spółdzielni? Jako prywatny majątek członków czy jako majątek osoby prawnej, którą tworzą spółdzielcy?

- Zgodnie z art. 3 prawa spółdzielczego majątek spółdzielni stanowi prywatną własność członków. Jest to jednak definicja ekonomiczna. W znaczeniu cywilnoprawnym majątek ten stanowi własność spółdzielni jako osoby prawnej.

źródło: www.ign.org.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksmisja z mieszkania dopiero po rozwiązaniu umowy najmu

Wypowiedzenie najmu z powodu zalegania z czynszem właściciel musi poprzedzić pismem do lokatora o takim zamiarze

http://www.rp.pl/artykul/83266,263177_Eksmisja_z_mieszkania_po_rozwiazaniu_umowy.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy sposób na utrudnienie wykupu mieszkań

Wiele spółdzielni bezprawnie uzależnia wykup lokalu od spłaty długu termomodernizacyjnego.

Niektóre spółdzielnie próbują opóźnić przekształcenia mieszkań spółdzielczych. Żądanie pieniędzy za docieplenie budynków to kolejny trik.
źródło: www.rnw.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ile powinna wynosić składka na cele remontowe we wspólnotach mieszkaniowych?

Mieszkam w budynku 2-klatkowym, gdzie jest 16-tu właścicieli, w której nie funkcjonuje ani wybrany przez właścicieli lokali zarząd, ani zarządca. W klatce w której mieszkam znajduje się 8-u właścicieli. Jeden właściciel lokalu zwołał zebranie właścicieli by postanowić o utworzeniu składki na cele remontowe, która to składka będzie jednakowa od wszystkich właścicieli. Większość właścicieli zgodziła się z tą propozycją, ale mniejszość, która dysponuje mniejszymi udziałami nie zgodziła się uważając to za niesprawiedliwe.

Ile w ramach obowiązującego prawa powinna wynosić składka na cele remontowe we wspólnotach mieszkaniowych (gdzie jest zarządca lub jest brak) czy powinna być jednakowa dla wszystkich właścicieli czy jej wysokość powinna być ustalona pod posiadanego metrażu mieszkania?

Wspólnota mieszkaniowa, w której jest ponad 7 lokali, to tzw. „duża” wspólnota, która – stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali – ma obowiązek wybrać jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1). Do obowiązków zarządu należy m.in. zwoływanie zebrań wspólnoty i przygotowywanie projektów uchwał. Wspólnota może także powierzyć zarząd nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej (art. 18 ust. 1) i wtedy zarządu nie wybiera, gdyż jego prawa i obowiązki przejmuje zarządca, czyli ten podmiot.

Od tego powinniście zacząć. Zachęcam do lektury wyżej przywołanej ustawy, w której określone są szczegółowo prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Wspólnota ma obowiązek pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (art. 12 ust. 2), czyli gruntu i tych części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Koszty te mają ponosić członkowie wspólnoty solidarnie, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, które są określone w aktach notarialnych. Logicznym jest, aby zaliczki na pokrycie tych kosztów, które każdy członek wspólnoty ma obowiązek wpłacać z góry do 10 każdego miesiąca na konto wspólnoty, były także proporcjonalne do udziałów. Jeśli udziały są określone poprawnie, to można ustalić zaliczki w zł/m2 powierzchni lokali. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić rozliczenia poprzez rachunek bankowy (art. 30 ust. 1 punkt 1) a więc musi posiadać NIP i REGON.

Uważam, że wspólnota powinna poprosić o pomoc licencjonowanego zarządcę nieruchomości lub profesjonalną firmę zajmującą się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, gdyż, jak sądzę, właściciele lokali nie posiadają potrzebnej wiedzy, aby prawidłowo gospodarować wspólnym majątkiem.

Janusz Gdański/Redakcja Portalu Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl

 


W tej części serwisu chcielibyśmy pomóc mieszkańcom naszego miasta w zakresie tematyki mieszkaniowej. Na Wasze pytania odpowiadać będzie licencjonowany zarządca nieruchomości.
Oczywiście każda sprawa jest inna i należy do niej podejść w sposób indywidualny, jednakże postaramy się wspólnymi siłami przekazać Wam informacje, które nawet jeśli całkowicie nie rozwiążą problemu, to przynajmniej wskażą kierunek, w jakim należy podążać dalej.
 
Obecnie jesteśmy w stanie udzielić porad lokatorom (najemcom) i właścicielom nieruchomości.
W miarę upływu czasu postaramy się rozszerzyć jeszcze poradnictwo o prawo spółdzielcze.
 
Poniżej znajduje się formularz, umożliwiający przesłanie nam korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie musicie się podpisywać, ale pamiętajcie o podaniu Waszego adresu e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Wasze zapytanie.
Pamiętajcie, im więcej szczegółów dotykającego Was problemu podacie, tym lepiej dopasujemy odpowiedź do Waszej sytuacji. Przede wszystkim na początku określcie czy jesteście właścicielami czy najemcami mieszkania. Jeżeli jesteście najemcami, to napiszcie, kto jest właścicielem Waszego mieszkania (Gmina-ZBM, BSRK-ZGM, KW-ZZN lub inny).
Jeżeli jesteście właścicielami mieszkania we wspólnocie, to rozpoznanie problemu ułatwi nam podanie, kto jest zarządcą nieruchomości wspólnej.

 

Adres odbiorcy:  
Twój adres e-mail:
Twój podpis (opcja):
Temat wiadomości:
Treść listu: