ZAPRENUMERUJ  |  WYPISZ
Czy uważasz że powrót do 8 klasowej podstawówki oraz likwidacja gimnazjów to dobra zmiana?
TAK
NIE
Nie wiem
    wyniki »
WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE
CREATED BY ASWS - 2008
PRZEDSIĘBIORCY

Pawlak: Przedsiębiorcy zaoszczędzą miliard złotych


- Stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, to misja mojego resortu. Kolejny krok w celu jej realizacji to druga ustawa deregulacyjna. Dzięki przygotowanym przez MG rozwiązaniom przedsiębiorcy zaoszczędzą miliard złotych rocznie - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 14 lipca 2011 r. rząd przyjął projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.

- Najlepszą receptą na deficyt finansów publicznych jest tworzenie dla przedsiębiorców jak najlepszych warunków do zarabiania, a nie skupianie się na szukaniu oszczędności - powiedział wicepremier. - Dlatego systematycznie porządkujemy i upraszczamy system prawa gospodarczego. Przyjęliśmy dzisiaj projekt, który dzięki likwidacji wielu obowiązków informacyjnych, zmniejszy wydatki firm o ok. 1 miliard złotych. rocznie - dodał.

Lider PSL podkreślił, że proces powstawania tej ustawy może być wzorem dla całej administracji. Od rozpoczęcia prac do przyjęcia projektu przez rząd minęło pół roku. - W tym czasie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne oraz mamy pełne poparcie pracodawców i strony związkowej - powiedział wicepremier. - Przygotowanie projektu wymagało analizy ponad 50 ustaw, ostatecznie przyjęty projekt dokonuje zmian w 23 ustawach - przypomniał.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza m.in:
  • umożliwienie reprezentatywnym organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych
Zwiększy to stabilność prawną firm, związaną z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej. Istotne dla konkretnych branż kwestie będą rozstrzygane w sposób jednolity.
  • wykorzystywanie zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku
Do tej pory urlop zaległy trzeba było odebrać do 31 marca. Zmiana ta będzie korzystna dla obu stron: pracodawcy umożliwi lepszą organizację pracy, a pracownikowi dogodne zorganizowanie wypoczynku.
  • niewliczanie zobowiązań z tytułu partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego, w przypadku, gdy większość ryzyka będzie po stronie partnera prywatnego.
Zmiany zwiększą pewność inwestycji w formule PPP, co powinno przełożyć się na wzrost liczby inwestycji realizowanych w ten sposób oraz odciążenie budżetów podmiotów publicznych poprzez realizację inwestycji publicznych w większym stopniu ze środków partnerów prywatnych.
  • likwidacja Monitora Polskiego B, w konsekwencji czego przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (w skali roku to koszt ok. 100 mln zł).
Zmiany umożliwią obniżenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców.
  • skrócenie przechowywania - z 10 do 5 lat - kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.
Skrócenie tego okresu pozwoli na zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z obowiązkiem przechowywania dokumentów rozliczeniowych.
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS
Dzięki tej propozycji przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli w krótszym okresie otrzymać zwrot nadpłaconych składek.
  • zmniejszenie częstotliwości przekazywania ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych
Informacje te będą przekazywane raz na rok lub na żądanie płatnika częściej. Obecny comiesięczny, pisemny obowiązek informowania pracowników o odprowadzonych składkach jest szczególnie uciążliwy dla średnich i dużych firm. Chodzi przede wszystkim o znaczne koszty ponoszone w związku z przygotowaniem i drukiem formularzy ZUS RMUA.
  • wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku
Ułatwi to przedsiębiorcom należyte wywiązanie się z tego obowiązku, także w przypadku wystąpienia sytuacji od nich niezależnych.
  • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii spełniania przepisów BHP przez projekty budowlane
Uzyskanie opinii rzeczoznawcy będzie fakultatywne. Utrzymany zostanie natomiast obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zgodności budowy lub przebudowy obiektu z zasadami BHP.

/ Ministerstwo Gospodarki
 

Adres odbiorcy:  
Twój adres e-mail:
Twój podpis (opcja):
Temat wiadomości:
Treść listu: